Diagnosi Grups de Consum i Iniciatives de comercialització directa


Activitats en aquesta formació:

Sessió de treball amb els grups de consum de Ponent (focus grup)

Data: 28 de juny de 2021

Horari: de 19:00 a 20:30

Lloc: Telemàtic

Descripció:

A l'Ateneu Cooperatiu estem impulsant una diagnosi sobre les experiències de comercialització directa en les cadenes agroecològiques al territori. El principal objectiu és ampliar el coneixement existent sobre el sector agroecològic a Ponent, donar continuïtat i complementar les diagnosis recents, i incorporar l’òptica de la comercialització directa: en aquest cas, ens centrem en els grups de consum de Ponent.

La diagnosi va tenir com a primera acció la distribució d'una enquesta a tots els grups. De forma complementària, ens proposem fer una sessió de treball conjunta, en format de grup focal, on intercanviar experiències entre tots els grups.

La sessió es realitzarà virtualment, per facilitar la participació dels diferents grups de consum. Animem a que tots els grups del territori hi puguin ser representats, amb 1 o diverses persones.

La sessió tindrà una durada d'1 hora i mitja, i serà dinamitzada des de El Risell i Ponent Coopera.

Sessió de treball amb les iniciatives de comercialització directa (Focus grup)

Data: 30 de juny de 2021

Horari: de 19:00 a 20:30

Lloc: Formació Telemàtica

Descripció:

A l'Ateneu Cooperatiu estem impulsant una diagnosi sobre les experiències de comercialització directa en les cadenes agroecològiques al territori. El principal objectiu és ampliar el coneixement existent sobre el sector agroecològic a Ponent, donar continuïtat i complementar les diagnosis recents, i incorporar l’òptica de la comercialització directa: en aquest cas, ens centrem en les productores i les seves iniciatives de comercialització directa, ja siguin individuals o a través de plataformes col·lectives.

La diagnosi va tenir com a primera acció la distribució d'una enquesta a tots les iniciatives. De forma complementària, ens proposem fer una sessió de treball conjunta, en format grup focal, on intercanviar experiències entre totes les iniciatives productores participants.

La sessió es realitzarà virtualment, per facilitar la participació de les diferents entitats. 
Tindrà una durada d'1 hora i mitja, i serà dinamitzada des de El Risell i Ponent Coopera.

Sessió de retorn de la diagnosi (Focus group)

Data: 21 de setembre de 2021

Horari: de 18:00 a 20:00

Lloc: Telemàtic

Descripció:

A l'Ateneu Cooperatiu estem impulsant una diagnosi sobre les experiències de comercialització directa en les cadenes agroecològiques al territori. El principal objectiu és ampliar el coneixement existent sobre el sector agroecològic a Ponent, donar continuïtat i complementar les diagnosis recents, i incorporar l’òptica de la comercialització directa.

La diagnosi ha consistit en les següents accions realitzades fins a la data:

1) La distribució d'una enquesta a tots els grups de consum i a experiències productores amb canals de comercialització directa.
2) Una sessió de treball en format focus group, amb els grups de consum de Ponent, orientada a l'intercanvi d'experiències.
3) Una sessió de treball en format focus group, amb productores que realitzen comercialització directa, orientada a l'intercanvi d'experiències entre les participants.

Arribat aquest punt, convidem a tots els grups de consum, productores i entitats agroecològiques de Ponent, a una sessió conjunta de retorn analític dels resultats obtinguts en les accions realitzades, amb l'objectiu d'aprofundir en els debats iniciats i explorar propostes de futur.

La sessió s'estructurarà en base a les parts següents:
- retorn analític dels resultats de les enquestes i de les dues primeres sessions grupals
- preguntes orientades a la reflexió conjunta
- destacat d'experiències interessants i foment de la relació per la millora conjunta de certes pràctiques
- exploració de dinàmiques de futur: nous serveis, enxarxament, entre altres

La sessió tindrà una durada de 1 h i 30', i serà dinamitzada des de El Risell i Ponent Coopera.